Advies nodig bij de realisatie van uw bouwproject?
van Baardwijk Bouwprojectmanagement levert u advies op maat.
Onafhankelijk. Deskundig. Betrokken.

De realisatie van een bouwproject is een even uniek als complex proces. Tal van partijen zijn erbij
betrokken, vaak in tijdelijke samenwerking. Binnen elke fase van het project moeten de meest
uiteenlopende beslissingen worden genomen.

Beslissingen waarvan de kwalitatieve, ecologische en economische impact nog jarenlang merkbaar zal zijn.
Elke beslissing kent bovendien specifieke risico’s wat betreft haalbaarheid, uitvoerbaarheid en financiering.
Hoe gaat uw organisatie hier mee om?

Is het voor uw organisatie ondoenlijk het gehele bouwproces te overzien? Wilt u bepaalde
projectmanagementonderdelen liever uitbesteden? Dan kunt u er voor kiezen om het totale
bouwprojectmanagement, of delen ervan, uit te besteden aan een professional. van Baardwijk
Bouwprojectmanagement levert desgewenst een totaalconcept of losse diensten op het gebied van:

Bouwprojectmanagement            Directievoering                                Bouwtoezicht                   

Crisismanagement                          Kwaliteitscontrole                           Keuringen                         

Bouwplanbeoordeling                   Bouwkundig onderzoek                Bouwkundig advies           

van Baardwijk Bouwprojectmanagement is een onafhankelijk adviesbureau en bestaat nu in 2016 twaalf jaar.
Met veertig jaar ervaring in de bouw en ruim twintig jaar ervaring in bouwprojectmanagement in de ruimste zin van het woord.
De combinatie van vakkennis, ervaring en betrokkenheid garandeert u een deskundig advies dat aansluit op uw
bouwproces. Bij van Baardwijk Bouwprojectmanagement is de begeleiding van uw bouwproces dan ook in goede handen.

Neem de opdrachtgever de zorg uit handen en geef het vertrouwen dat het bouwwerk

op tijd, binnen het budget en volgens de juiste kwaliteit wordt gerealiseerd.               

Bouwprojectmanagement

Het bouwprojectmanagement dat vB aanbiedt omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Hulp bij locatieonderzoek en risico-inventarisering;
 • Opstellen van een programma van eisen (PVE) samen met de opdrachtgever;
 • Alle werkzaamheden t.b.v. het verkrijgen van de benodigde vergunningen;
 • Bouwplanbeoordeling;
 • Aansturen van architect, constructeur, adviseurs;
 • Beoordelen van bouwkundige tekeningen en verzorgen beoordeling van installatie- en constructietekeningen;
 • Het initiëren voor het vervaardigen van en keuren van mock-ups en bemonstering;
 • Verzorgen of beoordelen van kostenramingen op projectniveau;
 • Verzorgen of beoordelen van stabu-bestekken;
 • Onderhouden van een kostenbestand t.b.v. budgetbewaking;
 • Advisering t.b.v. aanbestedingen en verzorgen van de prijsvorming;
 • Beoordelen van uitvoeringsplanningen;
 • Onderhouden van contacten met overheidsinstanties, nutsbedrijven en overige partijen;
 • Controle en beoordeling van de levering van producten, de uitvoering van werkzaamheden en proefopstellingen/mock-ups;
 • Administreren, bewaken en rapporteren van de voortgang van werkzaamheden;
 • Alle werkzaamheden benodigd voor een soepel lopend proces;
 • Aan alle werkzaamheden van vB liggen klantgericht denken, efficiency en creativiteit ten grondslag.

Omdat het veelal om grote bedragen gaat en het bouwwerk lange tijd mee moet gaan,

kunnen beslissingen tijdens de ontwikkeling en uitvoering belangrijke gevolgen hebben

voor het bouwwerk in de toekomst.                                                                                   

Directievoering

Directievoering is een taak die vB op zich kan nemen om een succesvol verloop van het bouwproces te bevorderen dit omvat o.a. :

 • Het er op toezien dat het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van de gesloten overeenkomsten;
 • Het er op toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt overeenkomstig de vastgelegde planningen;
 • Het geven van aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk;
 • Het administreren van de kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk;
 • Het controleren van termijnrekeningen van de aannemer en het opmaken van betalingsadviezen;
 • Het voorzitten van bouwvergaderingen en het (laten) maken van verslagen daarvan;
 • Het bijwonen van of initiëren van werk- en coördinatievergaderingen;
 • Het voeren en het controleren van de correspondentie met betrekking tot de uitvoering en de voortgang van het werk;
 • Het toezien op naleving van V&G-eisen;
 • Het beoordelen van de tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen en de daaruit voortvloeiende consequenties;
 • Het registreren van bestekswijzigingen en adviseren van de opdrachtgever;
 • Het geven van leiding aan het toezichthoudend personeel;
 •  Het beoordelen en adviseren over meer- en minderwerken;
 • Het administratief afhandelen van de oplevering en overdracht en controleren van garantieverklaringen en revisiebescheiden;
 • Overige uiteenlopende werkzaamheden ter informatie en ondersteuning van de opdrachtgever.

Het resultaat van het bouwwerk moet voor de opdrachtgever toekomstwaarde en

uitstraling hebben / een grote mate van woonkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid hebben /

kwaliteit in de bebouwde omgeving hebben, maar men moet vooral trots kunnen zijn op

het gerealiseerde.                                                                                                                    

Bouwtoezicht

De opzichter is dagelijks of in deeltijd op het werk aanwezig. De taak van de opzichter is het controleren van de gevraagde kwaliteit en het nemen van maatregelen die verbeteringen tot gevolg hebben. Tevens is de opzichter namens de bouwdirectie aanwezig tijdens de bouw- en werkvergaderingen.

De taken van de opzichter zijn onder andere:

 • De opdrachtgever informeren over de vorderingen en de stand van het werk;
 • Het doen opstellen en controleren van weekrapporten en dagboeken;
 • De controle van werktekeningen en het controleren op de hoofdvorm, plaats en hoofdmaatvoering;
 • Het er op toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de daartoe gestelde tijd aan de hand van de werkplanning;
 • Het er op toezien dat het werk uitgevoerd wordt conform het contract, technische omschrijving, en bestek- en werktekeningen;
 • Het organiseren van proefnemingen;
 • De onwerkbare dagen en het eventueel verleende uitstel van oplevering;
 • De goed- en afkeuring van bouwstoffen;
 • Het administreren van bestekwijzigingen en het administreren van meer- en minderwerk;
 • De verwerking van verrekenbare hoeveelheden en de bestedingen ten laste van stelposten;
 • Al het nodige overleg met de aannemer en onderaannemers om een soepel proces te bevorderen.

Ten tijde van de oplevering van het gerealiseerde bouwwerk bestaan de werkzaamheden van vB uit:

 • Uitvoeren van een vooropname en het opstellen van een opname rapport;
 • Toezicht op het afwerken van de restpuntenlijst in het opname rapport;
 • Aanwezigheid bij opleveringsronden;
 • Opstellen procesverbaal van oplevering, verzamelen van revisiestukken en garantievoorwaarden;
 • Het controleren van de eindafrekening en het adviseren aan de opdrachtgever;
 • Deeltijd toezicht tijdens de onderhoudsperiode;

Als het toezicht aan derden is uitbesteed, kunnen in overleg ook slechts kwaliteitscontroles overeengekomen worden.

Omdat je de opdrachtgever vertegenwoordigt moet je integer en in de geest van de

opdrachtgever handelen.                                                                                                        

Bouwkundig- (onderhouds)advies, Onderzoek, Bouwplanbeoordeling, Crisismanagement

Door vroegtijdige risicoanalyses is vB in staat om direct vanaf de ontwerpfase de probleemgebieden te lokaliseren.
Zo kunnen tijdens de ontwerpfase de gevolgen op lange termijn en de onderhoudsgevoeligheid van de verschillende onderdelen worden vastgesteld en kunnen passende maatregelen worden getroffen.
vB verzorgt de begeleiding van zowel nieuwbouwprojecten alsook uitbreidingen van bestaande gebouwen, renovaties en herindelingen, waarbij niet alleen het bouwwerk maar ook de infrastructuur er omheen onderdeel van de integrale aanpak is.

Zorgvuldige informatie is voor besluitvorming essentieel. Verkeerd onderhoud kan een aanzienlijke impact hebben op het onderhoudsbudget. vB heeft de kennis en ervaring om vastgoedeigenaars over dit onderwerp te adviseren. Belangrijk is een integrale aanpak van het onderhoud.
Naast kennis op het gebied van onderhoudsmanagement beschikt vB ook over geïntegreerde kennis op het gebied van bouwkunde, constructies, bouwmanagement, en bouwfysica. Deze kennis in combinatie met commerciële uitgangspunten vormen de basis van een integrale benadering.

Het beleid van vB is er op gericht om als katalysator op te treden zodat de organisatie van de opdrachtgever zo min mogelijk wordt belast. Om dit te bereiken wordt vooraf een gedetailleerd pakket van eisen, verbonden aan een planning, in overleg met de opdrachtgever opgesteld. vB gebruikt een checklist om een risico inventarisatie uit te voeren in de VO-fase. Hierbij wordt tevens een omgevings-scan uitgevoerd om risico’s in kaart te brengen.

vB wordt regelmatig benaderd door opdrachtgevers om deze bij te staan als bouwprojecten mis dreigen te lopen. Er een achterstand in planning dreigt op te lopen, het budget te veel wordt overschreden, de kwaliteit extra aandacht behoeft en de communicatie tussen de verschillende partijen op de bouwplaats stagneert, om een of meer redenen.
vB bemiddeld en stuurt hier in op basis van de contractstukken en zorgt dat partijen weer communiceren, de planning toch gehaald wordt, nog zo veel mogelijk binnen het budget gebouwd wordt en de beoogde kwaliteit gehaald wordt.

Omdat vB de afgelopen jaren steeds vaker door opdrachtgevers wordt gevraagd om de bouwkundige problemen en schades op te lossen bij reeds gerealiseerde projecten heeft vB “Bouwkundig Onderzoek” opgericht. Hierover vindt u meer op deze website.

van Baardwijk Bouwprojectmanagement hoopt bij u het vertrouwen te winnen en te behouden om een langdurige werkrelatie op te kunnen bouwen en te onderhouden.